Globe illustration in front of a sunset
Globe illustration in front of a sunset

Vores forpligtelser

For at sikre bæredygtig vækst og gensidig fremgang for os selv og vores leverandører går Sharp endnu længere end tiltag vedrørende kvalitet, pris og levering af dele og materialer.

Fair og upartiske indkøbsaktiviteter

Sharp går endnu længere med tiltag vedrørende kvalitet, pris og levering af dele og materialer, idet vi samarbejder med vores leverandører for at sikre bæredygtig vækst og gensidig fremgang.

Vi yder desuden en aktiv indsats for at leve op til vores sociale ansvar på en lang række områder i hele Sharps forsyningskæde.

Disse områder omfatter produktsikkerhed, miljøbeskyttelse, menneskerettigheder og arbejdsmarkedet samt sundhed og sikkerhed.

A stack of boxes next to a plane and a truck

CSR initiativer

Sharps grundlæggende tilgang, konkrete politikker og krav til leverandørerne, hvad angår indkøbsaktiviteterne, fremgår af vores grundlæggende indkøbsprincipper.

Og i Sharps CSR-forsyningskædevejledning, der bygger på vores grundlæggende indkøbsprincipper, erklærer Sharp på tydelig vis, at implementering af CSR-tiltagene, såsom overholdelse af alle love, forordninger og sociale standarder samt miljøbeskyttelse, indgår i vores indkøbspolitik.

Dette omfatter især at fjerne børne- eller tvangsarbejde og diskrimination samt overholdelse af arbejdsrelaterede love som dem, der handler om arbejdstagernes ret til at organisere sig, og kollektiv forhandling. Sharp beder desuden sine forretningspartnere om aktivt at fremme denne slags aktiviteter.

Solar pv panels check list criteria

Styring af kemikalier

Sharps produkter er lavet af mange dele og materialer, og de indeholder adskillige kemikalier. De anvendes også i produktionsprocesserne på vores fabrikker.

I henhold til vores grundlæggende miljøpolitik, hvis mål er at "skabe en miljøbevidst virksomhed med oprigtighed og kreativitet", fastlægger Sharps adfærdskodeks følgende vedrørende håndtering af kemikalier, under forudsætning af at de gældende miljølove og -forordninger samt de regionale aftaler overholdes.

Chemicals

EU RoHS-direktiverne

RoHS-direktiverne (begrænsning af farlige stoffer) 2002/95/EØF og 2011/65/EU regulerer anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og begrænser anvendelsen af tungmetaller såsom bly, kviksølv, hexavalent chrom og flammehæmmere.

Sharp støtter dette mål og i henhold til Sharps adfærdskodeks tager Sharp en proaktiv tilgang til at overholde love og regler.

Hands holding a plant and hands holding buildings

Sikkerhedsdatablade (SDS)

Et sikkerhedsdatablad (SDS) beskriver et kemikalies egenskaber og de foranstaltninger, der skal træffes ved håndtering af det pågældende kemikalie - eller et produkt, der indeholder det - i tilfælde af en ulykke.

Disse datablade hjælper os med at sikre, at vi forstår de kemiske egenskaber, og at de produkter, der indeholder dem, kan anvendes sikkert af Sharp og alle Sharps kunder.

Woman working at home office with laptop and printed documents