Kontakt os

Miljøstrategi

 • Vi er en miljømæssigt avanceret virksomhed

  At være en miljømæssigt avanceret virksomhed har repræsenteret Sharp’s grundlæggende filosofi siden 2004. I mere end et årti har virksomheden bevist, at det ikke er tomme ord.

  Sharp van den første producent som fik EU’s miljømærkning for et TV. De fleste af Sharp’s multifunktionsprintere udmærkes og certificeres for sine energibesparende og miljøvenlige egenskaber.
   

  I de seneste år har hundredvis af Sharp produkter modtaget internationale priser for deres enestående miljøvenlige design, hvilket viser vores engagement i at producere miljøvenlige produkter, som igen gør os i stand til at nå vores mål om at blive en miljømæssig avanceret virksomhed.

  Spar ressourcer.

  Spar energi.

  Lang holdbarhed.

  Maksimer genanvendelighed

  Det er Sharp's indsats til fordel for miljøet og samfundet.

 • Positive action. Real investment.

  Fra tidligt produktdesign til produktion, helt frem til bortskaffelse ved endt levetid er alle områder, hvor vi direkte eller indirekte påvirker miljøet under konstant overvågning 

  Alle vores fabrikker og de fleste af vores kontorer opfylder ISO 14001 standarden: en ramme, som fastlægger kravene til miljøstyringssystemer. Og vi opfordrer aktivt miljøledelses- og grønne bevidsthedsinitiativer i hele vores organisation.

  Vores ingeniører udvikler løbende innovative økologiske teknologier til at gøre verden renere og grønnere, og vi retter konstant fokus mod fremstilling af miljømæssigt avancerede produkter af høj kvalitet.

 • Fremstiller grønnere produkter

  Sharp’s ‘Retningslinjer for grønne produkter’ styrer hele livscyklussen for hvert enkelt produkt, som vi fremstiller. Vi stræber efter et lavt energiforbrug, reduceret spild, mindre emballage, bedre genanvendelse og produkter med længere levetid.

 • En banebrydende historie - og fremtid

  Som opfinder  til samfundet begyndte Sharp med banebrydende solcelleteknologi helt tilbage i 1959.
  I dag kan vores solcelleteknologi findes i boliger, landbrug, fabrikker, solcelleparker og offentlige bygninger rundt om i verden. Og det er blot ét af vores ekspertiseområder.

  Hvor det er relevant, gør vores produkter brug af langtidsholdbare lysdioder, som forbruger minimale mængder elektricitet og alligevel har en lang levetid

  Vi udvikler løbende vores printere og MFP'er, som er energibesparende.

  Miljømæssig ansvarlighed ligger i Sharp`s DNA

  Ever Sharp blyanten, opfundet af vores grundlægger Tokuji Hayakawa, var produktet bag vores navn - Sharp.
  Da den også ændrede et dagligdags engangsemne til noget genanvendeligt, med besparelser af ædelt træ undervejs, kunne den også betragtes som vores første miljømæssigt ansvarlige produkt.

Grønne produkter

Sharp kalder sine miljøbevidste produkter ’Grønne produkter’ (GP). GP-retningslinjer, som definerer udviklings- og designkriterier i overensstemmelse med syv begreber, har været i brug globalt i alle afdelinger for produktdesign siden 1998. På lignende måde kalder vi vores miljøbevidste enheder Grønne enheder (GE) og har opbygget GE-retningslinjer, som er blevet anvendt gennem alle enhedens designafdelinger siden 2004.

Ved udviklingen af ​​disse produkter og enheder sætter Sharp specifikke mål i henhold til GP-Standard ark, som er formuleret på grundlag af GP-retningslinjerne og GE-retningslinjerne. I prøvefremstillings- og massefabrikationsfaserne afgøres det, hvor godt det faktiske produkt eller enhed har opfyldt disse mål, hvor de, der lever op til standarderne, tildeles GP- eller GE-status.

Indholdet af GP-standardarket og GE-standardarkets- referencepunktet for udviklingsmålene - revideres og gøres mere stringent hvert år for yderligere at forbedre de miljømæssige egenskaber for vores produkter og enheder.

Grønne produktkoncepter

Energibesparende / Energiskabende
Produkter med enestående energibesparende / energiskabende egenskaber forbedrer energieffektiviteten og reducerer i vores produkter. Andre foranstaltninger


Ressourcebevarelse
Produkter, der er designet til at bevare ressourcer, reducerer mængden af ​​anvendte materialer. Designprodukter, som bevarer ressourcer under brug forlænger produkternes levetid. Andre foranstaltninger

Genanvendelighed
Produkter, der er designet til genanvendelse, og som er lette at adskille. Brug let-genanvendelige materialer. Andre foranstaltninger

Sikker brug og bortskaffelse
Produkter, der kan bruges og bortskaffes sikkert. Brug ikke stoffer, der påvirker menneskers helbred eller miljøet negativt. Andre foranstaltninger

Brug af grønne materialer og enheder
Produkter, der anvender grønne materialer og enheder
Anvend genanvendte materialer / biomasse-baseret plast. Andre foranstaltninger

Miljøbevidsthed vedr. batterier, etc.
Produkter, der bruger batterier, manualer og emballage med en øget miljømæssig bevidsthed
Reducer produktemballagen. Design produkter, der muliggør nem udtagning af batterier. Andre foranstaltninger

Viser produkternes øko-oplysninger
Produkter, der viser deres miljøresultater og oplysninger
Anskaf miljømærker. Indfør livscyklusvurdering. Andre foranstaltninger

Grønne fabrikker

In 2003 lancerede Sharp et stringent evalueringssystem for sine fabrikker over hele verden og underkastede dem bevidst interne inspektionsprocesser. Point tildeles ved at opfylde en række strenge miljøpraksis, der spænder fra genanvendelse af regnvand til undgåelse  af affald til deponering. Målet er at opnå status som supergrøn fabrik, hvilket kræver et  ekstremt højt antal point. In 2009 blev alle Sharp’s fabrikker i Japan tildelt status som supergrønne fabrikker, hvor Sharp’s højteknologiske fabrik i Kameyama kom på førstepladsen. Kameyama genererer størstedelen af den energi, den behøver til produktionsformål  fra en af ​​Asiens største tag-solcelle-systemer med en kapacitet på 5,2 MW. Endvidere er fabrikkens resterende energibehov dækket af et banebrydende gasfyret kraftvarmeværk, og spildevandet bruges ikke kun til varmt vand, men også til klimaanlæg.

Sharp’s fabrik i Alsace, Frankrig, som fremstiller standard og multifunktionsprintere, opnåede denne status i juli 2006. En af fabrikkens kerne-øko-styrker er dens strenge tilgang til sortering af affald.
Siden 2004 er alt affaldsmateriale - batterier, plast, neon strimler, papir, glas eller træpaller indsamlet og adskilt. Fabrikken har ligeledes haft en fremgang i sin forsyningskæde og logistik. Ved at skifte til en ny form for pap har den  reduceret mængden af emballage med halvdelen, og vægten med ca. en tredjedel, som igen reducerer kravene til transportkapacitet og brændstofforbrug.

Sharp’s miljøindsats på fabrikken i Wrexham, North Wales, har også givet anledning til avisoverskrifter. I 2008 blev fabrikken tildelt Wales Business and Sustainability Award som anerkendelse af solenergi- og mikrobølgeovnsfabrikkens ambitiøse skridt hen imod en miljøvenlig og bæredygtig fremtid. De nye produktionsprocesser, der blev indført på fabrikken, fokuserer på effektiv brug af ressourcer samt tilbagetagelse og genbrug af gamle produkter.

Certificering / Mærkning

Miljømærke

Et sæt forskellige miljømærker er tilgængelige til at fremhæve forskellige grader af et produkts miljøbevidsthed
Kravene for med held at kunne ansøge om mærkning er barske.

 • Blå Engel

  Hos Sharp mener vi, at det er vigtigt at udvikle vores miljøarbejde. For at harmonisere med hele vores europæiske organisation har vi nu taget et nyt trin for fremtiden gennem Blå Engel-certificering, som af mange anses for at være den førende miljømærkning. Gennem certificering af vores produkter inden for printer- og scannerløsninger opfylder mange af vores produkter ifølge Blå Engels miljømærkningskriterier de seneste og mest krævende holdbarhedskrav. Klik på knappen nedenfor for en komplet liste over certificerede produkter.

Forordninger

Som en selvfølge påtager Sharp sig stærke bestræbelser for at opfylde lovkravene i hele Europa, såsom kemisk registrering forpligtelser fra "REACh", affald fra elektrisk og elektronisk udstyr  „WEEE“, og begrænsning af anvendelsen af ​​visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr "RoHS".

 • REACh

  REACh, en EU-forordning (EC 1907/2006) om registrering, vurdering og godkendelse af, samt begrænsninger for kemikalier, trådte i kraft den 1. juni 2007.

  Et af målene med denne forordning er inden for de generelle rammer for bæredygtig udvikling at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod risiciene fra kemiske stoffer. Sharp understøtter dette mål, og under Sharp’s adfærdskodeks at indtage en proaktiv tilgang til at overholde reglerne.

  Yderligere oplysninger kan findes på følgende websted:

  SDS (Sikkerhedsdatablad)

  SDS (Sikkerhedsdatablad) beskriver egenskaberne for et kemisk stof, samt nødforanstaltningerne ved håndtering af kemikaliet - eller et produkt, der indeholder dette kemikalie - i tilfælde af en ulykke. Dette hjælper med til at sikre, at kemikaliets egenskaber forstås korrekt, og at produkter, der indeholder dette kemikalie, kan anvendes sikkert.

 • RoHS

  Brugen af ​​farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr er reguleret af RoHS Direktiverne 2002/95/EC og 2011/65/EU, som begrænser brugen af ​​tungmetaller som bly, såsom bly, kviksølv, cadmium og hexavalent krom og flammehæmmere.

  Yderligere oplysninger kan findes på følgende websted:

 • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr

  Dette symbol, som er vist på dit produkt, betyder, at når produktet når slutningen af sin levetid, så skal det bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Den sorte bjælke angiver, at produktet kom på markedet efter 15. august 2005. Dette er en EU-lovgivning, som kræver korrekt behandling, genanvendelse og genvinding af sådant affald for at minimere mængden af affald, der føres til deponering. Hjælp os derfor med at beskytte miljøet ved bortskaffelse af affaldet på korrekt vis for at sikre, at det bliver behandlet korrekt, og for at forhindre potentiel negativ indvirkning på miljøet og menneskers helbred, som ellers kunne opstå.

  Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr har batterier eller akkumulatorer, skal disse bortskaffes separat i forvejen i henhold til lokale krav. Elaffald kan bortskaffes gennem den lokale myndighed, den lokale medborgerordning eller din lokale forhandler, hvis du påtænker at købe en tilsvarende ny.

  Lande uden for EU: Bortskaf i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

  Med hensyn til bortskaffelse og behandling af Sharp’s tonerpatroner og andre forbrugsvarer fra Sharp’s multifunktionsenheder skal du være opmærksom på følgende:

  Dette affald behandles efter lovkrav i dit område. Vi anbefaler at kontakte kompetente serviceleverandører til dette (. f.eks. Selskaber der genbruger affald) og bede de lokale myndigheder om støtte, hvor det er nødvendigt.

 • Batterier

  Batterier er produkter, der anvendes dagligt, som kan forårsage en alvorlig miljøbelastning, hvis ikke de indsamles korrekt og leveres til genbrug ved slutningen af deres levetid. Værdifulde materialer kan genereres fra genanvendte batterier, hvilket giver en ressource til produktionen og produkter, der er fremstillet i Europa.

  Yderligere oplysninger kan findes på følgende websted:

 • EU’s frivillige aftale

  Sharp er en miljømæssigt minded virksomhed med en lang historik om forbedringer af sine produkter. Som sådan er Sharp forpligtet til at deltage i den europæiske "Industry Voluntary Agreement on Imaging Equipment” (industriens frivillige aftale om billedbehandlingsudstyr). Således bidrager Sharp til EU’s handlingsplan for energieffektivitet gennem bedre miljømæssige egenskaber af sine produkter, specielt med hensyn til ressource- og energieffektivitet.

  Kunderne har ikke blot gavn af endnu mere miljømæssigt avancerede produkter, men de er også i stand til at træffe mere bæredygtige købsbeslutninger baseret på oplysninger om produkternes miljømæssige egenskaber.
  Sådanne oplysninger gives på hvert lands produktside i “Support og download” ved hjælp af en miljøerklæring i følge ECMA370 standarden.